Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2017

Oznámení o zveřejnění

V souladu s § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že dokumenty:

Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2017 včetně povinných příloh

jsou zveřejněny na úřední desce městyse Kounice www.kounice.cz/samosprávaobce/rozpocet/ a v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse Kounice:

návrh závěrečného účtu 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2017

FIN 2 -12 M 2017

RozvahaMĚSTYS 2017

Výsledovka 2017

Peněžní toky 2017

Příloha 2017

finanční vypořádání dotací

rozvahaMŠ

rozvaha základní škola