Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2020

Zastupitelstvo městyse Kounice projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2020 na svém jednání č. 15 dne 24.03.2021 usnesením č. II/15/2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – schvaluje závěrečný účet městyse Kounice za rok 2020, a to bez výhrad dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Kounice za rok 2020, která je součástí závěrečného účtu včetně následujících příloh:

Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2020

Středočeský kraj_Zpráva MĚSTYS PDF – Kounice (1. 1. 2020 – 31. 12. 2020).rtf

FIN 1-12M městyse Kounice k 31.12.2020

Rozvaha – bilance městyse Kounice k 31.12.2020

příloha č. 5 k vyhlášce č. 410_2009 Sb.

Rozvaha – bilance MŠ k 31.12.2020

Rozvaha – bilance ZŠ K 31.12.2020

Výkaz zisku a ztráty městyse Kounice k 31.12.2020

Finanční vypořádání dotací