GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Název obce: Městys Kounice
PSČ: 289 15
Katastrální území: Kounice
Obec Kounice
Pověřený úřad
ORP Český Brod
Okres Nymburk
Kraj Středočeský

jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své občany (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany obce, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany obce.

 

 1. Jaké osobní údaje o Vás Obec zpracovává?

Obec zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

Název agendy Zpracovávané OÚ Právní základ Účel zpracování Přenositelnost Archivní doba
Nájemní smlouvy Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu, typ místa pobytu, státní příslušnost, e-mail, telefon, datová schránka, zaměstnavatel, výše příjmu, osoby sdílející společnou domácnost, nesvéprávnost, insolvence, stav, příbuzenský vztah, průkaz totožnosti, žádost o nájem, podpis, údaje o zdravotním stavu 89/2012 Sb., – Občanský zákoník,
128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
563/1991 Sb., – Zákon o účetnictví,
Právní povinnost, Splnění smlouvy, Ano (pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a zároveň zpracování probíhá automatizovaně), v ostatních případech Ne 56.3 Smlouvy – nájemní S5
Přestupky Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, trvalé bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, doručovací adresa, zaměstnavatel, omezení způsobilosti, údaje o opatrovníkovi, údaje o zákonných zástupcích, spis přestupku, podpis 250/2016 Sb., – Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
251/2016 Sb., – Zákon o některých přestupcích,
40/2009 Sb., – Trestní zákoník,
128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
500/2004 Sb., – Správní řád,
89/2012 Sb., – Občanský zákoník,
312/1995 Sb., – Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení,
200/1990 Sb., – Zákon o přestupcích (spáchaných do 30.05.2017)
Právní povinnost Ne 67 Přestupky KKPrávní povinnost
67.1 Rozbory, hodnocení A5
67.2 Evidence přestupků V10
67.3 Přestupky – konkrétní případy V10
67.4 Přestupky podnikajících právnických osob a fyzických osob V10
67.5 Přestupky podle zákona o obcích V10
Ověřování Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, trvalé bydliště, číslo dokladu totožnosti, podpis 21/2006 Sb., – Zákon o ověřování,
36/2006 Sb., – Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
634/2004 Sb., – Zákon o správních poplatcích,
Právní povinnost Ne 607.1.7   Vidimace, legalizace – ověřovací kniha   S10
Datové schránky (zřízení, zrušení, změna) Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, rodné příjmení, e-mail, telefon, podpis 300/2008 Sb., – Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování Informačního systému datových schránek,
111/2009 Sb., – zákon o základních registrech,
Právní povinnost Ne 609 Výpisy CzechPOINTU S10
Vedení matriky Jméno, příjmení, titul, rodné jméno, rodné příjmení, rodiče, trvalé bydliště rodičů, místo narození rodičů, rodné příjmení rodičů, rodné číslo rodičů, datum narození rodičů, manžel, děti, svědci, datum narození, rodné číslo, pohlaví, místo narození, státní příslušnost, stav, podpis 301/2000 Sb., – Zákon o matrikách, jménu a příjmení,
133/2000 Sb., – Zákon o evidenci obyvatel,
128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
111/2009 Sb., – Zákon o základních registrech,
500/2004 Sb., – Správní řád,
634/2004 Sb., – Zákon o správních poplatcích,
207/2001 Sb., – Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
89/2012 Sb., – Občanský zákoník,
Právní povinnost Ne 607  Matriční záležitosti
607.1  Matriky a sbírky listin
607.1.1  Narození A100
607.1.2  Manželství A75
607.1.3  Úmrtí   A75
607.1.4  Opisy matričních dokladů, výpisy z matrik S3
607.1.5  Oznámení pro zápisy do zvláštních matrik S3
607.1.6  Potvrzení z matriční knihy nebo sbírky listin S3
607.1.7  Vidimace, legalizace – ověřovací kniha    S10
607.2  Matriční doklady do ciziny S3
607.3  Osvědčování způsobilosti k uzavření manželství    S3
607.4  Rozhodování v matričních věcech    V5
607.5  Dozor a kontrola vedení matrik    V5
607.6  Záležitosti matrikářů a matriční obvody    V5
608  Změna jména a příjmení  A20
Matrika předávání OÚ do zahraničí Jméno, příjmení, titul, rodné jméno, rodné příjmení, rodiče, trvalé bydliště rodičů, místo narození rodičů, rodné příjmení rodičů, rodné číslo rodičů, datum narození rodičů, manžel, děti, svědci, datum narození, pohlaví, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, stav, čísla a druhy elektronicky čitelných dokladů, podpis, rozsudek, 301/2000 Sb., – Zákon o matrikách, jménu a příjmení,
133/2000 Sb., – Zákon o evidenci obyvatel,
128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
111/2009 Sb., – Zákon o základních registrech,
500/2004 Sb., – Správní řád,
634/2004 Sb., – Zákon o správních poplatcích,
207/2001 Sb., – Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
89/2012 Sb., – Občanský zákoník,
Právní povinnost Ne 607  Matriční záležitosti
607.1  Matriky a sbírky listin
607.1.1  Narození A100
607.1.2  Manželství A75
607.1.3  Úmrtí   A75
607.1.4  Opisy matričních dokladů, výpisy z matrik S3
607.1.5  Oznámení pro zápisy do zvláštních matrik S3
607.1.6  Potvrzení z matriční knihy nebo sbírky listin S3
607.1.7  Vidimace, legalizace – ověřovací kniha    S10
607.2  Matriční doklady do ciziny S3
607.3  Osvědčování způsobilosti k uzavření manželství    S3
607.4  Rozhodování v matričních věcech    V5
607.5  Dozor a kontrola vedení matrik    V5
607.6  Záležitosti matrikářů a matriční obvody    V5
608  Změna jména a příjmení  A20
Evidence obyvatel Jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, předchozí pobyt, číslo OP, omezení způsobilosti, údaje o opatrovníkovi, oprávněná osoba, podpis 111/2009 Sb., – Zákon o základních registrech,
133/2000 Sb., – Zákon o evidenci obyvatel,
296/2004 Sb., – Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel,
500/2004 Sb., – Správní řád,
634/2004 Sb., – Zákon o správních poplatcích,
561/2004 Sb., – Školský zákon,
Právní povinnost Ne 605 Evidence obyvatel
605.1 Evidence obyvatel
605.1.1 Hlášení evidenci obyvatel (zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, zákaz pobytu) V5
605.1.2 Ostatní hlášení (narození, manželství, úmrtí, rozvody, stěhování aj.) S1
605.1.7 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu z let 1954-83 V100
605.2 Národnostní menšiny V5
605.3 Uprchlíci V5
605.4 Rozhodování o zrušení trvalého pobytu V5
605.5 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu A75
605.6 Evidence vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu S5
Volby, voličské seznamy, voličský průkaz Jméno, příjmení, datum narození, věk, trvalé bydliště, omezená svéprávnost, podpis, údaje o zdravotním stavu 130/2000 Sb., – Zákon o volbách do zastupitelstev krajů,
491/2001 Sb., – Zákon o volbách do zastupitelstev obcí,
247/1995 Sb., – Zákon o volbách do Parlamentu České republiky,
62/2003 Sb., – Zákon o volbách do Evropského parlamentu,
275/2012 Sb., – Zákon o volbě prezidenta republiky,
22/2004 Sb., – Zákon o místním referendu,
1/1993 Sb., – Ústava České republiky,
2/1993 Sb., – Listina základních práv a svobod,
128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
Právní povinnost Ne 626 Volby
626.1 Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta včetně podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí o registraci kandidátní listiny   A10
626.2 Zápisy o výsledku hlasování, hlášení výsledků voleb v obci   A10
626.3 Organizačně technické zabezpečení voleb S5
626.4 Ostatní volební dokumentace V5
626.5 Seznamy voličů   S5
626.6 Použité hlasovací lístky a volební obálky   S1
63 Referendum, místní referendum
63.1 Vyhlášení, průběh a výsledek referenda   A10
63.2 Ostatní dokumentace referenda   V5
63.3 Použité hlasovací lístky a úřední obálky referenda   S1
63.4 Místní referendum
63.4.1 Návrh na konání místního referenda, podpisové listiny, usnesení o vyhlášení referenda, zápisy komisí, vyhlášení výsledků hlasování V10
63.4.2 Ostatní dokumentace V5
63.4.3 Použité hlasovací lístky a úřední obálky S1
Stížnosti Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, doručovací adresa, předmět, podpis 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
500/2004 Sb., – Správní řád,
85/1990 Sb., – Zákon o právu petičním,
věcně příslušné zákony,
Právní povinnost Ne 59 Petiční právo V10
60 Stížnosti, podněty a oznámení občanů
60.1 Stížnosti, podněty a oznámení občanů V5
60.2 Hodnocení, rozbory, evidence A5
Rybářské lístky Jméno, příjmení, datum narození, místo narození, trvalé bydliště, podpis 99/2004 Sb., – Zákon o rybářství,
128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
500/2004 Sb., – Správní řád,
634/2004 Sb., – Zákon o správních poplatcích,
Právní povinnost Ne 207.5  Evidence rybářských lístků  S5
Přidělení čísla popisného, evidenčního Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datová schránka, doručovací adresa, podpis 183/2006 Sb., – Stavební zákon,
500/2004 Sb., – Správní řád,
634/2004 Sb., – Zákon o správních poplatcích,
111/2009 Sb., – Zákon o základních registrech,
128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
Právní povinnost Ne 613 Číslování domů
613.1 Číslování domů A5
613.2 Informace o číslování domů S3
Významné životní události občanů Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, rodinní příslušníci, podpis 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
133/2000 Sb., – Zákon o evidenci obyvatel,
Právní povinnost Ne 401.1 Péče o občanské záležitosti S5
Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, datová schránka, podpis, rasový či etnický původ, politické názory, náboženské vyznání, filozofické přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údaje o zdravotním stavu, údaje o sexuálním životě, údaje o sexuální orientaci, 106/1999 Sb., – Zákon o svobodném přístupu k informacím, Právní povinnost Ne 84 Poskytování informací, styk s veřejností
84.1 Poskytování informací ze zákona S5
84.2 Poskytování informací – vyhodnocení A5
Podklady pro jednání Rady a Zastupitelstva města Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, předmět podkladu pro jednání RM/ ZM, podpis 128/2000 Sb., – Zákon o obcích, Právní povinnost Ne 101  Činnost zastupitelstva, rady, výborů a komisí
101.1  Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu)
101.1.1  Podkladové materiály k jednání zastupitelstva V5
101.1.2  Podkladové materiály k jednání rady V5
101.1.3  Podkladové materiály k jednání výborů a komisí V5
101.2  Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů
101.2.1  Zápisy z jednání zastupitelstva A10
101.2.2  Zápisy z jednání rady A10
101.2.3  Zápisy z jednání výborů a komisí A10
101.2.4  Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů: zvláštních orgánů obce
101.3  Evidence členů zastupitelstva, rady, výborů a komisí A5
Majetkoprávní transakce, kupní smlouvy Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, číslo občanského průkazu, bankovní spojeníbydliště, OP 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
89/2012 Sb., – Občanský zákoník,
256/2013 Sb., – Katastrální zákon,
Právní povinnost, Splnění smlouvy, Ano (pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a zároveň zpracování probíhá automatizovaně), v ostatních případech Ne 56 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů)
56.1 Smlouvy – všeobecně V5
56.2 Smlouvy – obchodní (hospodářské) V5
56.5 Smlouvy – úvěrové V5
56.6 Smlouvy – o vedení účtu V5
Mzdová agenda Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, e-mail, telefon, místo narození, stát narození, státní příslušnost, místo pobytu, zdravotní pojišťovna, bankovní spojení, rodné příjmení, předchozí zaměstnavatel, stav, rodinný příslušník, děti, doklady o vzdělání, doklady o důchodu, osobní spis, platový výměr, výpis z resjtříku trestů, zdravotní prohlídky, invalidita, zdravotní znevýhodnění, žádost o příspěvky, potvrzení o pracovní neschopnosti, prohlášení poplatníka k dani z příjmu ze závislé činnosti, podpis, údaje o zdravotním stavu 262/2006 Sb., – Zákoník práce,
435/2004 Sb., – Zákon o zaměstnanosti,
251/2005 Sb., – Zákon o inspekci práce,
312/2002 Sb., – Zákon o úřednících územních samosprávných celků,
341/2017 Sb., – Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
222/2010 Sb., – Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
586/1992 Sb., – Zákon o daních z příjmů,
187/2006 Sb., – Zákon o nemocenském pojištění,
120/2001 Sb., – Exekuční řád,
182/2006 Sb., – Insolvenční zákon,
582/1991 Sb., – Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
589/1992 Sb., – Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
155/1995 Sb., – Zákon o důchodovém pojištění,
37/2003 Sb., – Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
592/1992 Sb., – Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
Právní povinnost, Splnění smlouvy, Ano (pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a zároveň zpracování probíhá automatizovaně), v ostatních případech Ne 117 Kvalifikace a vzdělávání pracovníků
117.1 Kvalifikace a vzdělávání V10
117.2 Podklady pro vzdělávání (hmotné zajištění školení, kurzů) S5
117.3 Adaptační programy zaměstnanců (školení, kurzy) S5
118 Pracovní poměr
118.1 Osobní spisy S50
118.2 Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas) S5
118.3 Snížení pracovního úvazku S5
118.4 Vedlejší činnost, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti S5
118.5 Náhrada škody S5
118.6 Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků, registr pojištěnců S10
118.7 Zdravotní pojištění, registr pojištěnců S10
118.8 Výběrová řízení na obsazení pracovních míst S5
118.9 Žádosti o zaměstnání S5
119 Záležitosti pracovně právní
119.1 Pracovní řád, pracovní kázeň A5
119.2 Postihy podle zákoníku práce S5
119.3 Pracovně právní spory    V10
119.4 Absence S5
119.5 Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.) A5
120 Záležitosti členů obce, výborů a komisí
120.1 Vztahy vyplývající z výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva S5
120.3 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů
120.3.1 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů: oznámení S5
120.3.2 Žádost o nahlížení do registru, pořizování výpisů a opisů    S5
120.3.3 Sdělení nepravdivosti oznámení    S5
121 Mzdy, půjčky zaměstnancům
121.1 Platový řád V5
121.2 Katalog funkcí a mzdových tarifů S5
121.3 Platy
121.3.3 Platy: podklady k odměnám S3
121.4 Mzdové listy S50
121.5 Daň z příjmu fyzických osob S10
121.6 Výplatní pásky S5
121.7 Půjčky zaměstnancům S5
122 Péče o pracovníky
122.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování pracovních úrazů
122.1.1 Úrazy smrtelné a těžké A10
122.1.2 Úrazy – ostatní S5
122.2 Dokumentace BOZP V5
122.3 Kategorizace prací S5
122.4 Lékařské prohlídky S5
122.5 Osoby se změněnou pracovní schopností S5
122.6 Závodní stravování S5
122.7 Ochranné oděvy a jiné součástky, služební oděvy S5
122.8 Sociální fond S10
122.9 Dětské rekreace S5
Vedení účetnictví Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, sídlo podnikání, e-mail, telefon, datová schránka, IČO/ DIČ, bankovní spojení, podpis 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
563/1991 Sb., – Zákon o účetnictví,
235/2004 Sb., – Zákon o dani z přidané hodnoty,
250/2000 Sb., – Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
219/2000 Sb., – Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích,
220/2013 Sb., – Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
Právní povinnost Ne 178 Daně, dávky, poplatky
178.1 Všeobecné záležitosti státních příjmů a příjmů obcí S5
178.2 Jiné příjmy (s výjimkou uvedených níže) S5
178.3 Rejstříky, katastry, výkazy apod., likvidace nedoplatků V5
178.4 Místní daně a poplatky S10
178.5 Daň z přidané hodnoty S10
178.6 Daně placené obcí S10
179 Vymáhání pohledávek S15
181 Účetnictví
181.1 Účetní výkazy
181.1.1 Roční účetní výkazy, roční účetní závěrky, audit A10
181.1.2 Měsíční účetní výkazy, měsíční účetní závěrky S10
181.10 Vyúčtování z výherních automatů S5
181.11 Agenda dotací V20
181.12 Úvěry, záruky a dokumenty s obdobnou funkcí S5
181.13 Cenné papíry, akcie V10
181.14 Projekčně programová dokumentace pro vedení účetnictví V10
181.2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S10
181.3 Faktury S10
181.4 Účetní doklady o nakládání s majetkem S10
181.5 Inventární karty hmotného majetku (kromě zásob nebo účetních písemností je nahrazujících) S5
181.6 Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S5
181.7 Ostatní účetní dokumenty S5
181.8 Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků S10
181.9 Účetní doklady z prostředků EU S10
Místní poplatky Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, místo pobytu, průkaz totožnosti, bankovní spojení, výměry důchodů, kopie průkazu ZTP, TP 565/1990 Sb., – Zákon o místních poplatcích,
128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
280/2009 Sb., – Daňový řád,
634/2004 Sb., – Zákon o správních poplatcích,
Právní povinnost Ne 178.4 Místní daně a poplatky    S10
Sociální agendy Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, místo pobytu, průkaz totožnosti, zaměstnavatel, bankovní spojení, výměry důchodů, kopie průkazu ZTP, TP, podpis, spis klienta, údaje o zdravotním stavu, 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
89/2012 Sb., – Občanský zákoník,
108/2006 Sb., – Zákon o sociálních službách,
111/2006 Sb., – Zákon o pomoci v hmotné nouzi,
110/2006 Sb., – Zákon o životním a existenčním minimu,
Právní povinnost Ne 552.1 Sociální péče V10
Zvláštní příjemce důchodů Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu, státní příslušnost, datová schránka, zdravotní stav, spis klienta – sociální šetření, podpis, údaje o zdravotním stavu, 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
89/2012 Sb., – Občanský zákoník,
108/2006 Sb., – Zákon o sociálních službách,
111/2006 Sb., – Zákon o pomoci v hmotné nouzi,
110/2006 Sb., – Zákon o životním a existenčním minimu,
500/2004 Sb., – Správní řád,
582/1991 Sb., – Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
155/1995 Sb., – Zákon o důchodovém pojištění,
Právní povinnost Ne 552.1 Sociální péče V10
Veřejné opatrovnictví Jméno, příjmění, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, zdravotnická dokumentace, spis klienta, podpis, údaje o zdravotním stavu 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
89/2012 Sb., – Občanský zákoník (§ 457 – § 488),
108/2006 Sb., – Zákon o sociálních službách,
111/2006 Sb., – Zákon o pomoci v hmotné nouzi,
372/2011 Sb., – Zákon o zdravotních službách,
Právní povinnost Ne 552.2 Výkon opatrovnictví S15
Knihovna Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, telefon, podpis 257/2001 Sb., – Knihovní zákon,
128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
Právní povinnost, Splnění smlouvy, Ano (pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a zároveň zpracování probíhá automatizovaně), v ostatních případech Ne 403.2 Knihovny V5
Hřbitovní agendy Jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, číslo hrobu, podpis 256/2001 Sb., – Zákon o pohřebnictví,
128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
Právní povinnost Ne 260 Pohřebnictví, evidence hrobů
260.1 Pohřebnictví V5
260.2 Evidence hrobů    A5
Stavební úřad Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, místo pobytu, podpis 183/2006 Sb., – Stavební zákon,
500/2004 Sb., – Správní řád,
634/2004 Sb., – Zákon o správních poplatcích,
250/2016 Sb., – Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
20/1987 Sb., – Zákon o státní památkové péči,
128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
Právní povinnost Ne 326 Územně plánovací dokumentace
326.1 Územní plány A10
326.2 Urbanistické studie A10
327 Územně plánovací podklady V10
328 Územní rozhodnutí
328.1 Rozhodnutí o chráněném území A5
328.2 Rozhodnutí o stavební uzávěře A5
328.3 Rozhodnutí o umístění stavby A5
328.4 Rozhodnutí o dělení a scelování pozemků V5
328.5 Odvolání proti územnímu rozhodnutí V5
330 Stavební povolení a další spisy včetně dokumentace, týkající se stavby
(kolaudace, změny stavby, změny v užívání stavby, udržovací práce, odstranění
stavby)   V5
331 Povolení terénních úprav, některých prací a zařízení V5
332 Státní stavební dohled S20
333 Vyvlastnění (stanoviska a vyjádření) A5
334 Stavební úřady V10
335 Vstup na cizí nemovitosti S5
336 Souhlas k vydání stavebního povolení pro speciální stavby A10
337 Rozhodování stavebních úřadů podle zvláštních předpisů V10
338 Sankce podle stavebního zákona S5
339 Přezkoumání pravomocných správních rozhodnutí mimořádnými opravnými
prostředky V5
341 Program obnovy venkova V10
Silniční správní úřad (speciální stavební úřad) Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, místo pobytu, podpis 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
634/2004 Sb., – Zákon o správních poplatcích,
500/2004 Sb., – Správní řád,
13/1997 Sb., – Zákon o pozemních komunikacích,
361/2000 Sb., – Zákon o provozu na pozemních komunikacích,
111/1994 Sb., – Zákon o silniční dopravě,
104/1997 Sb., – Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
Právní povinnost Ne 280    Pozemní komunikace, provoz na pozemních komunikacích
280.1    Stavby a rušení silnice nebo místní komunikace    A10
280.10    Zvláštní užívání pozemních komunikací      S5
280.16    Nemovitosti
280.16.1  Připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti na pozemní
komunikaci A10
280.17     Pozemní komunikace, provoz na pozemních komunikacích: Reklamní zařízení
S5
Smlouvy v lesním hospodářství Jméno, příjmení, titul, IČO/ DIČ, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, bankovní spojení, živnostenský list, podpis 995/2010 – Nařízení EU o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh,
226/2013 Sb., – Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh,
128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
Právní povinnost, Splnění smlouvy, Ano (pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a zároveň zpracování probíhá automatizovaně), v ostatních případech Ne 221     Lesní hospodářství       S20
Správní řízení v oblasti životního prostředí Jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště, e-mail, telefon, místo pobytu, číslo pozemku, podpis, spis řízení 114/1992 Sb., – Zákon o ochraně přírody a krajiny,
201/2012 Sb., – Zákon o ochraně ovzduší,
254/2001 Sb., – Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
185/2001 Sb., – Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
634/2004 Sb., – Zákon o správních poplatcích,
500/2004 Sb., – Správní řád,
89/2012 Sb., – Občanský zákoník,
128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
+ další složkové zákony z oblasti ochrany životního prostředí,
Právní povinnost Ne 245 Ochrana ovzduší
245.1 Rozhodnutí podle právních předpisů na ochranu ovzduší    A5
245.2 Snižování emisí, stanovení emisních limitů S5
245.3 Poplatky za znečištění ovzduší S5
245.4 Regulační opatření při inverzních stavech ovzduší S5
245.5 Evidence stacionárních zdrojů V5
245.8 Správní řízení z úřední povinnosti (sankce) S5
245.9 Dozor nad ochranou ovzduší S5
246 Ochrana přírody
246.10 Ostatní ochrana přírody   A5
246.12 Občanská sdružení – žádosti o informování o zahajovaných správních řízeních S5
246.14 Vyhlašování (rušení) památných stromů    A5
246.15 Kácení dřevin rostoucích mimo les
246.17 Rozhodnutí o přestupcích podle zákona o ochraně přírody a krajiny V5
246.4 Ochrana krajinného rázu, zásahy do významných krajinných prvků A5
246.5 Rozhodnutí podle právních předpisů na ochranu přírody   A5
246.6 Vyjádření ke stavbám pro územní řízení   V5
246.9 Správní řízení v ochraně přírody    A10
Povolení zvláštního užívání komunikací Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, místo pobytu, podpis, spis řízení 13/1997 Sb., – Zákon o pozemních komunikacích,
128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
634/2004 Sb., – Zákon o správních poplatcích,
500/2004 Sb., – Správní řád,
89/2012 Sb., – Občanský zákoník,
Právní povinnost Ne 280.10 Zvláštní užívání pozemních komunikací S5
Dotace na výměnu kotlů Jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, bankovní spojení, kontaktní adresa, podpis, žádost včetně fotodokumentace 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
89/2012 Sb., – Občanský zákoník,
250/2000 Sb., – Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
Právní povinnost Ne 88 Dotace, grantová podpora
88.1 Dotace, grantová podpora V10
88.2 Vyjádření, stanoviska ke grantům a dotacím V5
Veřejné zakázky Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, insolvence, podpis, 134/2016 Sb., – Zákon o zadávání veřejných zakázek,
89/2012 Sb., – Občanský zákoník,
340/2015 Sb., – Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
Právní povinnost, Splnění smlouvy, Ne 91 Veřejné zakázky, výběrové řízení
91.1 Veřejné zakázky  V/101)
91.2 Výběrové řízení   V/10
1) Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po ukončení platnosti dokumentu, u smluv po uplynutí doby platnosti smlouvy či po jejím ukončení, zrušení nebo zániku.
Pronájmy bytových a nebytových prostor Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu, typ místa pobytu, státní příslušnost, e-mail, telefon, datová schránka, zaměstnavatel, výše příjmu, osoby sdílející společnou domácnost, nesvéprávnost, insolvence, stav, příbuzenský vztah, průkaz totožnosti, žádost o nájem, podpis, údaje o zdravotním stavu 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
89/2012 Sb., – Občanský zákoník,
563/1991 Sb., – Zákon o účetnictví,
Právní povinnost, Splnění smlouvy, Ano (pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a zároveň zpracování probíhá automatizovaně), v ostatních případech Ne 254.4  Bytový majetek
254.4.1  Hospodaření s byty (přidělování, směna bytů) S10
254.4.2  Modernizace a adaptace bytů S5
254.4.3  Nájemné S5
255  Nebytové prostory
255.1  Přidělování S10
255.2  Nájemné S5
56.3  Smlouvy – nájemní S5
Pojistné události Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, místo pobytu, e-mail, telefon, datová schránka, bankovní spojení, číslo pojistné smlouvy, průkaz totožnosti – kopie, technický průkaz vozidla, spis pojistné události, podpis, 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
89/2012 Sb., – Občanský zákoník
Právní povinnost, splnění smlouvy, nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany Ano (pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a zároveň zpracování probíhá automatizovaně), v ostatních případech Ne 56 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů)
56.4 Smlouvy – pojišťovací V5
Úřední deska Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, doručovací adresa, předmět zveřejnění, podpis 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
500/2004 Sb., – Správní řád,
99/1963 Sb., – Občanský soudní řád,
Právní povinnost Ne 624 Evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce S1
Registrační úřad Jméno, příjmení, datum narození, věk, trvalé bydliště, politická příslušnost, zaměstnání, podpis, politické názory, filozofické přesvědčení, 130/2000 Sb., – Zákon o volbách do zastupitelstev krajů,
491/2001 Sb., – Zákon o volbách do zastupitelstev obcí,
247/1995 Sb., – Zákon o volbách do Parlamentu České republiky,
62/2003 Sb., – Zákon o volbách do Evropského parlamentu,
275/2012 Sb., – Zákon o volbě prezidenta republiky,
22/2004 Sb., – Zákon o místním referendu,
1/1993 Sb., – Ústava České republiky,
2/1993 Sb., – Listina základních práv a svobod,
128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
Právní povinnost Ne 626 Volby
626.1 Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta včetně podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí o registraci kandidátní listiny   A10
626.2 Zápisy o výsledku hlasování, hlášení výsledků voleb v obci A10
626.3 Organizačně technické zabezpečení voleb S5
626.4 Ostatní volební dokumentace V5
626.5 Seznamy voličů   S5
626.6 Použité hlasovací lístky a volební obálky   S1
Personální agenda Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, rodinný příslušník, zdravotní pojišťovna, číslo účtu, rodné příjmení, stav, občanský průkaz, invalidita, výpis rejstříku trestů, předchozí zaměstnavatel, vstupní prohlídka, platový výměr, spis zaměstnance, podpis, rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, rozhodnutí o invaliditě, 262/2006 Sb., – Zákoník práce,
435/2004 Sb., – Zákon o zaměstnanosti,
251/2005 Sb., – Zákon o inspekci práce,
312/2002 Sb., – Zákon o úřednících územních samosprávných celků,
341/2017 Sb., – Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
222/2010 Sb., – Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
586/1992 Sb., – Zákon o daních z příjmů,
187/2006 Sb., – Zákon o nemocenském pojištění,
120/2001 Sb., – Exekuční řád,
182/2006 Sb., – Insolvenční zákon,
582/1991 Sb., – Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
589/1992 Sb., – Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
155/1995 Sb., – Zákon o důchodovém pojištění,
37/2003 Sb., – Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
592/1992 Sb., – Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
Právní povinnost, Splnění smlouvy, Ne 117 Kvalifikace a vzdělávání pracovníků
117.1 Kvalifikace a vzdělávání V10
117.2 Podklady pro vzdělávání (hmotné zajištění školení, kurzů) S5
117.3 Adaptační programy zaměstnanců (školení, kurzy) S5
118 Pracovní poměr
118.1 Osobní spisy S50
118.2 Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas) S5
118.3 Snížení pracovního úvazku S5
118.4 Vedlejší činnost, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti S5
118.5 Náhrada škody S5
118.6 Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků, registr pojištěnců S10
118.7 Zdravotní pojištění, registr pojištěnců S10
118.8 Výběrová řízení na obsazení pracovních míst S5
118.9 Žádosti o zaměstnání S5
119 Záležitosti pracovně právní
119.1 Pracovní řád, pracovní kázeň A5
119.2 Postihy podle zákoníku práce S5
119.3 Pracovně právní spory    V10
119.4 Absence S5
119.5 Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.) A5
120 Záležitosti členů obce, výborů a komisí
120.1 Vztahy vyplývající z výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva S5
120.3 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů
120.3.1 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů: oznámení S5
120.3.2 Žádost o nahlížení do registru, pořizování výpisů a opisů    S5
120.3.3 Sdělení nepravdivosti oznámení    S5
121 Mzdy, půjčky zaměstnancům
121.1 Platový řád V5
121.2 Katalog funkcí a mzdových tarifů S5
121.3 Platy
121.3.3 Platy: podklady k odměnám S3
121.4 Mzdové listy S50
121.5 Daň z příjmu fyzických osob S10
121.6 Výplatní pásky S5
121.7 Půjčky zaměstnancům S5
122 Péče o pracovníky
122.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování pracovních úrazů
122.1.1 Úrazy smrtelné a těžké A10
122.1.2 Úrazy – ostatní S5
122.2 Dokumentace BOZP V5
122.3 Kategorizace prací S5
122.4 Lékařské prohlídky S5
122.5 Osoby se změněnou pracovní schopností S5
122.6 Závodní stravování S5
122.7 Ochranné oděvy a jiné součástky, služební oděvy S5
122.8 Sociální fond S10
122.9 Dětské rekreace S5
Obchodní vztahy (dodavatelské, odběratelské) Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní adresa, emial, telefon, datová schránka, bankovní spojení, IČO/DIČ, podpis, smlouva, objednávka, faktura, 28/2000 Sb., – Zákon o obcích,
89/2012 Sb., – Občanský zákoník,
250/2000 Sb., – Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
134/2016 Sb., – Zákon o zadávání veřejných zakázek,
340/2015 Sb., – Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
Právní povinnost, Splnění smlouvy Ano (pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a zároveň zpracování probíhá automatizovaně), v ostatních případech Ne 56 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů)
56.1 Smlouvy – všeobecně V5
56.2 Smlouvy – obchodní (hospodářské) V5
56.14 Smlouvy – majetkoprávní A5
56.15 Smlouvy – kolektivní A5
56.16 Smlouvy – ostatní V5
91 Veřejné zakázky, výběrové řízení
91.1 Veřejné zakázky V10
91.2 Výběrové řízení            V10
OSPOD Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, státní příslušnost, místo pobytu, zaměstnavatel, lékař, spis nezletilého dítěte, spis žadatelů o NRP, podpis, údaje o zdravotním stavu 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
500/2004 Sb., – Správní řád,
108/2006 Sb., – Zákon o sociálních službách,
359/1999 Sb., – Zákon o sociálně právní ochraně dětí,
89/2012 Sb., – Občanský zákoník,
ÚMLUVA o právech dítěte,
Právní povinnost Ne 555 Péče o rodinu
555.1 Sociálně právní ochrana dětí a mládeže:
555.1.1 dokumenty postoupené, dokumentace dětí, které dosáhly zletilosti S/5
555.1.2 odvolání proti rozhodnutí V/15
555.1.3 dokumentace se spisovými značkami Om, Nom, Pon V/15
555.2 Náhradní rodinná péče S/15
Kniha úrazů Jméno, příjmení, datum narození, datum a čas úrazu, druh zranění a popis zraněné části těla, místo úrazu, při jaké činnosti k úrazu došlo, popis úrazového děje, zdroj a příčiny úrazu, počet hodin odpracovaných těsně před vznikem úrazu, počet zraněných osob,
jméno příjmení svědka úrazu, druh zranění a zraněná část těla, podpis zraněné osoby, podpis vedoucího zaměstance,
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
262/2006 Sb., – Zákoník práce,
Právní povinnost Ne 122.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování pracovních úrazů
122.1.1 Úrazy smrtelné a těžké A10
122.1.2 Úrazy – ostatní S5
122.2 Dokumentace BOZP V5
Zápis z jednání pedagogické rady Jméno, příjmení, titul, podpis 561/2004 Sb., – Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Právní povinnost Ne 453.3 Výkazy škol a školských zařízení S/5
Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, místo pobytu, telefon, podpis 89/2012 Sb., – Občanský zákoník,
128/2000 Sb., Zákon o obcích,
Právní povinnost Ne 620 Ztráty a nálezy S/3
Provoz kamerového dohlížecího systému Podobizna 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
553/1991 Sb., – Zákon o obecní policii,
250/2016 Sb., – Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
251/2016 Sb., – Zákon o některých přestupcích,
nebo nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu,
Právní povinnost/ Souhlas Ne/ Ano Není
Emailová a telefonická komunikace s občany Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, doručovací adresa, telefon, e-mail, datová schránka, předmět sdělení, podpis, 128/2000 Sb., – Zákon o obcích, Právní povinnost, Splnění smlouvy, Ano (pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a zároveň zpracování probíhá automatizovaně), v ostatních případech Ne 87 Dokumenty, které nejsou podnětem k úřednímu jednání nebo nepřísluší k vyřízení obecnímu úřadu
87.1 Dokumenty na vědomí S1
87.2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S1

 

Obec zpracovává osobní údaje v souladu s uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 1. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Obce a zaměstnanců Obce zpracovávány také partnery Obce. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Obec pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 

 • osoby, které pro Obci zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Obec pro tyto služby využívá;
 • právní zástupce za účelem vymáhání pohledávek Obce;
 • osoby, které zajišťují ochranu osob a majetku Obce prostřednictvím kamerových systémů se záznamem.

Obec je dále povinna některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

 1. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?
 • Obec zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 • Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.
 • Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů, jsou kamerové záznamy uchovávány maximálně po dobu 7 kalendářních dní. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zachyceny na kamerovém záznamu, který je nezbytné využít k řešení protiprávního jednání či jiného bezpečnostního incidentu, budou osobní údaje spolu se záznamem zpracovávány až do doby předání záznamu orgánům činným v trestním řízení.
 • V případě, že Obec zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů k zasílání sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

 

 1. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Obce?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Obcí zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby Obec bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Obec omezila zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Obec ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Obcí byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby Obec Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazala, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Obcí zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Obce byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo na námitku (právo požadovat, aby Obec přestala zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Jak můžete Obec kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Městys Kounice písemně na adrese 289 15 Kounice 127, nebo na tel. čísle 321 695 275, 606 747 512 nebo e-mailové adrese: obec.kounice@tiscali.cz.

Služby pověřence pro ochranu osobních údajů pro městys Kounice zajišťuje společnost Moore Advisory s.r.o., Karolínská 661/4, Praha 8,     Ing. Roman Šmíd, MBA.

Kontakt na pověřence: Ing. Roman Šmíd, +420 227 031 495, roman.smid@moore-czech.cz