Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy – změna a doplnění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 Opatření obecné povahy

Příloha k OZV č. 1/2019 o svozu odpadu

Zastupitelstvo městyse Kounice schválilo na jednání zastupitelstva dne 16.12.2020 svým usnesením č. IX/13/2020 Přílohu k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za odstraňování komunálního odpadu a stanovuje poplatek 600 Kč na osobu a kalendářní rok 2021 za svoz komunálního odpadu: Příloha k OZV o místním poplatku za svoz odpadu

Opatření obecné povahy

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na propustku p.č. 1222/29 na místní komunikaci v Kounicích: Opatř.obec.povahy Propustek Kounice priloha_810199965_1_sken_20200806_0001