Matrika

Matrika je státní evidence narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob na území České republiky a narození, uzavření manželství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-li o státní občany České republiky (vede zvláštní matrika Brno). Do správního obvodu matričního úřadu Kounice patří: Kounice, Bříství, Černíky a Vykáň. Pro každou z obcí se vede kniha narození, kniha manželství a kniha úmrtí.

Do činností matričního úřadu Kounice patří:
* vedení matričních knih
* provádění zápisů matričních událostí, matričních skutečností, dodatečných zápisů, změn a oprav do matričních knih
* vydávání prvopisů a duplikátů matričních dokladů (rodný, oddací, úmrtní list), případně potvrzení z matričních knih a sbírky listin
* přijímá a sepisuje podklady pro zápisy do matričních knih (určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, volba druhého jména, žádosti o zápis příjmení v mužském tvaru, vrácení se k předchozímu příjmení, aj.)
* přijímá žádosti o uzavření manželství, vystavuje osvědčení k církevním sňatkům a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí
* povoluje v rámci matričního obvodu uzavření manželství na jiném vhodném místě
* provádí a zajišťuje svatební obřady v obřadní síni i svatební obřady povolené na jiném vhodném místě matričního obvodu Kounice
* rozhoduje ve věcech změny jména a příjmení u osob s trvalým bydlištěm na území matričního obvodu Kounice
* plní zákonnou ohlašovací a oznamovací povinnost o matričních událostech
* provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů
* přijímá žádosti o vydání občanských průkazů a provádí výdej vyhotovených občanských průkazů
* vydává potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanských průkazů a potvrzení o občanském průkazu při jeho odebrání