Soubory ke stažení: Jednací řád.pdf

Jednací řád

zastupitelstva Městyse Kounice
Zastupitelstvo městyse Kounice se usneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů na tomto svém jednacím řádu:

§ 1
Úvodní ustanovení

1) Jednací řád zastupitelstva městyse upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.

2) O otázkách, upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.

§ 2
Pravomoci zastupitelstva městyse

1) Zastupitelstvo městyse rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84, 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

§ 3
Svolání jednání zastupitelstva městyse

Zastupitelstvo městyse se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva městyse svolává starosta nejpozději 7 dnů přede dnem jednání. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo ředitel krajského úřadu je povinen svolat zasedání zastupitelstva nejpozději do 14 dnů.

§ 4
Příprava jednání zastupitelstva městyse

1) Přípravu jednání zastupitelstva městyse organizuje starosta městyse.

Stanoví zejména:
a) dobu a místo jednání
b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů
c) způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany

2) Písemné materiály, určené pro jednání zastupitelstva městyse předkládá navrhovatel v potřebném počtu výtisků prostřednictvím úřadu městyse tak, aby mohly být doručeny nejpozději
do 5 dnů přede dnem jednání zastupitelstva městyse jeho členům.

3) Materiály pro jednání zastupitelstva městyse obsahují:
a) název materiálu
b) jeho obsah
c) důvodovou zprávu a návrh usnesení

4) Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:
a) zhodnocení dosavadního stavu
b) rozbor příčin nedostatků
c) odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad

5) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva městyse komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

6) O místě, bodech a navrženém pořadu jednání zastupitelstva městyse informuje starosta občany nejpozději do 7 dnů před jednáním zastupitelstva městyse, a to na úřední desce, elektronické úřední desce , místním rozhlasem.

§ 5

1) Členové zastupitelstva městyse jsou povinni zúčastnit se každého jednání, neúčast ústně omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.

2) Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

§ 6
Program jednání

1) Program jednání zastupitelstva městyse navrhuje starosta.

2) Na schůzi zastupitelstva městyse může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo městyse souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení a o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo městyse hlasováním.

3) Požádá-li o to člen zastupitelstva městyse, projedná se zařazení požadovaného bodu v programu nejbližšího jednání zastupitelstva městyse. Nevyhoví-li, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhoduje o tom zastupitelstvo městyse.

§ 7
Průběh jednání zastupitelstva městyse

1) Schůzi zastupitelstva městyse řídí starosta.

2) Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva městyse, ukončí starosta zasedání a svolá do 14 dnů jeho náhradní zasedání.

3) V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání zastupitelstva městyse bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť, nechá zvolit návrhovou komisi a dva členy zastupitelstva městyse za ověřovatele zápisu tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.

4) Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo městyse po vyjádření ověřovatelů.

5) Zápis z předchozího jednání obdrží členové zastupitelstva, kteří o něj požádají.

6) Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.

7) Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva městyse, který má technickou připomínku.

8) Zastupitelstvo městyse může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům pořadu.

9) Do diskuse se mohou členové zastupitelstva městyse přihlásit jenom do konce rozpravy.

10) Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.

11) Zastupitelstvo se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání např.:
– nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát
– doba diskusního vystoupení se omezuje /minimálně však 5 minut a u předkladatele 10 minut
– technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut

12) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva městyse. O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

§ 8
Příprava usnesení zastupitelstva městyse

1) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu městyse ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.

2) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu městyse předkládá návrhová komise

3) Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi a jiným členům zastupitelstva.

§ 9
Hlasování

1) Zastupitelstvo městyse je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva městyse hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

3) Byly -li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

4) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijatelné.

5) Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve členy zastupitelstva, aby jmenovali zástupce pro toto řízení a zasedání zastupitelstva městyse přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené zasedání zastupitelstva, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za zamítnutý.

6) Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.

7) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o němž rozhoduje zastupitelstvo městyse. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva městyse.

8) Usnesení zastupitelstva městyse podepisuje starosta a ověřovatelé, obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta a místostarosta.

§ 10
Dotazy členů zastupitelstva městyse

1) Členové zastupitelstva městyse mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu, na další orgány obce a vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo založených obcí a požadovat od nich vysvětlení.

2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně , připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.

3) Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta jednání zastupitelstva městyse na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo městyse.

4) Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva městyse se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u úřadu městyse.

§ 11
Péče o nerušený průběh jednání

1) Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva městyse , předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.

2) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

§ 12
Ukončení zasedání zastupitelstva městyse

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.Prohlásí rovněž zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednán. V těchto případech zasedání svolá znovu do 14 dnů.

§ 13
Pracovní komise

1) Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo městyse zřídit pracovní komise.

2) Do těchto pracovních komisí zastupitelstvo městyse volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty.

3) Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání zastupitelstva městyse.

§ 14
Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva městyse

1) O průběhu jednání zastupitelstva městyse se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá úřad městyse. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

2) Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.

3) V zápisu se uvádí:
– den a místo jednání
– doba přerušení
– jména určených ověřovatelů zápisu
– jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva
– program jednání
– průběh rozpravy se jmény řečníků
– podané návrhy
– výsledky hlasování
– podané dotazy a návrhy
– schválené znění usnesení
– další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva městyse měly stát součástí zápisu

4) Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na úřadu městyse k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán okresnímu archivu k archivaci.

5) O námitkách člena zastupitelstva městyse proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva městyse.

§ 15
Zabezpečení a kontrola usnesení

1) Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí zastupitelstvo při každém svém jednání.

§ 16

Jednací řád schválilo zastupitelstvo Městyse dne 6.12.2006

starostka městyse
místostarosta městyse