Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2014 navrh_zaverecneho_uctu_za_rok_2014 Zpráva o výsledku přezkoumání mětyse Kounice: prezkoumani_hospodareni_a2 prezkoumani_hospodareni2014_b_1 prezkoumani_hospodareni2014_c Výkaz FIN2-2012M: vykaz_fin_ro_2-12m_-_oddil_i_2014 Rozvaha sestavená k 31.12.2014: rozvaha Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2014: vysledovka Přehled o peněžních tocích k 31.12.2014: penezni_toky_1 Přehled o změnách vlastního kapitálu: vlastni_kapital Příloha: priloha

Výstavba sportovní haly

Název projektu: „Výstavba sportovní haly městyse Kounice“ Reg. č. projektu: CZ.1.15/3.3.00/83.01894 Výstavba probíhá za podpory Regionálního operačního programu Střední Čechy, oblast podpory: 15.3.3. Rozvoj venkova poskytnutím dotace ve výši 18 802 479,08 Kč. Celkové náklady stavby budou činit 25 842 526,60 Kč.

Oznámení

Od 1.1.2015 mají obce dle zákona 229/2014 Sb. povinnost třídit kovy a bioodpad a zajistit pro občany místa pro oddělený sběr, což v naší obci fungovalo již před schválením novely zákona o odpadech. Sběr kovového odpadu zajišťuje dvakrát ročně Sbor dobrovolných hasičů. Občané, kteří nechtějí čekat na tento svoz, mohou kovy (včetně drobných kovů) odevzdávat …

Číst dál