Nakládání s odpady v městysi Kounice v roce 2021

S novým zákonem o odpadech č. 541/2022 Sb. vstoupila v účinnost také nová povinnost pro obce týkající se informování občanů o odpadovém hospodářství. Dle § 60 odst. 4 je obec povinna informovat nejméně  jednou ročně způsobem umožňující dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému. Požadované informace o nakládání s odpady v městysi Kounice v roce 2021 včetně údajů o nákladech a příjmech, množství a typech vyprodukovaných odpadů, jejich odběratelích a zpracovatelích a způsobech nakládání s nimi najdete zde:

Nakládání s odpady – městys Kounice za rok 2021

ISPOP

LETÁČEK – třídění