Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2021

Zastupitelstvo městyse Kounice projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2021 na svém jednání č. 23 dne 29.6.2022 usnesením č. II/23/2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – schvaluje závěrečný účet městyse Kounice za rok 2021, a to bez výhrad dle  § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Kounice za rok 2021, která je součástí závěrečného účtu včetně následujících příloh:

Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2021 – schválený

Středočeský kraj_Zpráva MĚSTYS PDF – Kounice (01.01.2021 – 31.12.2021)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 – podpisy

Výkaz FIN 2 – 12 M

Rozvaha městyse Kounice k 31.12.2021

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410_2009 Sb.

Rozvaha MŠ K 31.12.2021

Rozvaha – ZŠ K 31.12.2021

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021

Finanční vyúčtování dotací za rok 2021