Upozornění vlastníkům nemovitostí

Společnost ČEPS, a.s. jako provozovatel elektrického vedení vysokého napětí upozorňuje vlastníky nemovitostí, aby odstranili porost v ochranném pásmu elektrického vedení: upozornni_vlastnikum_pozemku_10_2015

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2014 navrh_zaverecneho_uctu_za_rok_2014 Zpráva o výsledku přezkoumání mětyse Kounice: prezkoumani_hospodareni_a2 prezkoumani_hospodareni2014_b_1 prezkoumani_hospodareni2014_c Výkaz FIN2-2012M: vykaz_fin_ro_2-12m_-_oddil_i_2014 Rozvaha sestavená k 31.12.2014: rozvaha Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2014: vysledovka Přehled o peněžních tocích k 31.12.2014: penezni_toky_1 Přehled o změnách vlastního kapitálu: vlastni_kapital Příloha: priloha