Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2023

Zastupitelstvo městyse Kounice projednalo  závěrečný účet městyse Kounice k 31.12.2023 na svém jednání č. 10 dne 06.05.2024 usnesením č. II/10/2024 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – schvaluje závěrečný účet městyse Kounice za rok 2023, a to bez výhrad dle paragrafu č. 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Kounice za rok 2023, která je součástí závěrečného účtu včetně následujících příloh:

Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2023 – schválený

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

výkaz FIN 2 -12 M

Rozvaha k 31.12.2023 – MĚSTYS KOUNICE

Rozvaha k 31.12.2023 – MŠ

Rozvaha k 31.12.2023 -ZŠ

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410_2009 Sb.

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023

Finanční vypořádání dotací za rok 2023