Územní a stavební řízení

Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení na stavbu “ Přístavba Základní školy na pozemcích p.č. 22/6 a 22/13 v k.ú. Kounice“: pristavba_zs_a_saten

Změna č. 2 územního plánu obce Kounice

Veřejná vyhláška „Vydání změny č. 2 územního plánu obce Kounice formou opatření obecné povahy“: vv_vydani_zmeny_c._2_upo_kounice Hlavní výkres: vykres_zmna_c.2_upo_kounice_2012_2 Změna č. 2 územního plánu obce Kounice: zmna_._2_po_kounice_z_2012

PŘÍSTAVBA ZŠ A ŠATEN

Protokol o otevírání obálek s nabídkami s použitím § 71 zákona č. 137/2006Sb., sepsaný dne 3.4.2012. veřejná zakízka „Přístavba ZŠ a šaten Kounice“: 1_protokol_otevirani_nabidek 236.50 Kb

Upozornění

Upozorňujeme zájemce, kteří budou kupovat pozemky v lokalitě Vinice I. (viz mapka), že k těmto pozemkům jsou smluvní závazky vůči obci Kounice. Bližší informace podá p. starostka – tel: 606 747 512.